Selecteer een pagina

        Insteek nabij nummer 49

Vraagprijs

€ 245.000,- k.k. (ex. BTW)

 

  Algemene informatie

Insteek nabij nummer 49, 2771 AA Boskoop

 

Object: Boomkwekerijpercelen
Oppervlakte: 1.50.60 hectare
Exploitatie: bestaat uit de teelt van sierteelt gewassen
Bedrijfsruimte: n.v.t.

 

Over het perceel

 

Algemeen

Kwekerijpercelen met bijbehorend water en voorzieningen gelegen in het buitengebied van Boskoop, plaatselijk bekend als Insteek nabij nummer 49 te Boskoop.

Grond
De kwekerij is gelegen ten zuiden van de Insteek te Boskoop en bestaat uit 2 percelen, welke parallel aan elkaar liggen en met elkaar zijn verbonden middels een houten brug.

De lengte van het westelijke perceel bedraagt circa 273 meter. De gemiddelde breedte bedraagt circa 27,5 meter. De oppervlakte gemeten land van dit perceel bedraagt circa 7.510 m². Het perceel is ingericht voor vollegrondsteelt. Aan de noordzijde is een lengte van circa 17 meter tot aan het dwarspad voorzien van lava, tevens aan de zuidwestzijde is een lengte van circa 11,5 meter voorzien van lava. Aan de noordwestzijde is een pompruimte gesitueerd, waarin de beregeningspomp is opgesteld.

Drainage:                     onderbemaling, met put en pomp
Beschoeiing:                bestaande uit hardhouten palen met asbestvrije golfplaten
Bijzonderheden:         –  ingegraven persleiding langs de oostzijde van het pad

De lengte van het oostelijke perceel bedraagt circa 330 meter. De gemiddelde breedte varieert van circa 23 meter aan de noordzijde tot circa 10 meter aan de zuidzijde; het perceel is gerend. De oppervlakte gemeten land van het perceel bedraagt circa 5.355 m².

Drainage:                    onderbemaling, met put en pomp
Beschoeiing:               gedeeltelijk bestaande uit perkoenpalen met
                                     asbestverdachte golfplaten en gedeeltelijk bestaande uit
                                     hardhouten palen met asbestvrije golfplaten
Bijzonderheden          – bovengrondse persleidingen langs de beschoeiing aan de
                                     westzijde

Voorzieningen

  • Verhardingen, totaal groot circa 1.735 m², bestaande uit betonplaten, gesitueerd als autopad (3 meter breed) en dwarspad
  • Toegangshek, afsluitbaar
  • Nutsvoorzieningen, bestaande uit:
  • Elektriciteitsaansluiting, deze is door de koper te verzelfstandigen
Bestemming

Het object is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’, met de daarbij behorende wijzigings- en herzieningsplannen. Het betreffende gedeelte is hierin aangeduid als “Agrarisch”. Het oostelijke perceel heeft tevens de functieaanduiding “grondgebonden veehouderij”. De tussensloot is aangeduid als “Water”.

Daarnaast zijn de volgende parapluplannen op het object van toepassing:

  • (ontwerp-)Paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie
  • Parapluplan Archeologie
  • Parapluplan Parkeren
Bijzonderheden

Met betrekking tot de verkoop van dit object zijn de volgende bijzonderheden te melden:

  • Blijkens de kadastrale informatie is er op een gedeelte van perceel K 1207 (het westelijke perceel) een opstalrecht nutsvoorzieningen gevestigd ten behoeve van de Gemeente Alphen aan den Rijn.
  • Blijkens het eigendomsbewijs zijn er kwalitatieve verplichtingen met kettingbedingen van toepassing. Het komt hierbij op het volgende neer:

De bewoners van de woning Insteek 49 dienen te allen tijden de aanwezigheid en het bedrijfsmatige gebruik van kassen en bijbehorende bedrijfsgebouwen en installaties op het object ten behoeve van de sierteelt te dulden. Voor zover het bebouwing betreft geldt dit uitsluitend voor bebouwing waarvan de buitengevel niet binnen een afstand van 1,0 meter gemeten uit de beschoeiing van het westelijke perceel (K 1207) komt te liggen; dit geldt voor het oostelijke perceel (K 1164) in de denkbeeldige lijn in het verlengde van hiervan. Tevens geldt dat dit uitsluitend geldt bij een goothoogte niet hoger dan 4,5 meter en een nokhoogte niet hoger dan 6,0 meter.

  Fotogallerij

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Neemt u contact met ons op.