Selecteer een pagina

                           Rijneveld nabij 85 /
                          Biezen nabij 140-142

Vraagprijs

€ 450.000,- k.k.

 

  Algemene informatie

Rijneveld nabij 85 / Biezen nabij 140-142 te Boskoop

 

Object: Boomkwekerijbedrijf
Oppervlakte: circa 3.45.10 hectare
Exploitatie: bestaat overwegend uit potcultuur

 

Over het perceel

 

Kwekerij Rijneveld nabij 85

Het perceel boomkwekerijgrond is gelegen ten zuiden van de Rijneveld nabij 85 te Boskoop en is aan de noordzijde zelfstandig ontsloten op de openbare weg (Rijneveld) middels een vaste aansluiting. De kwekerij is over de gehele lengte ontsloten middels een tweezijdig autopad van asfaltbeton, gelegen op een in het verleden gedempte sloot. De lengte van de kwekerij, vanaf de noordelijke erfgrens tot aan de zuidelijke beschoeiing, bedraagt circa 380 meter. De gemiddelde breedte van het perceel bedraagt circa 49 meter. De totale oppervlakte gemeten land van het perceel bedraagt circa 15.900 m².

Drainage: onderbemaling, voorzien van put en pomp
Beschoeiing: rondom; bestaande uit perkoenpalen en asbesthoudende golfplaten aan de westzijde en houten delen aan de oostzijde (in zeer matige kwaliteit).
Bijzonderheden:
– bovengrondse persleidingen ten behoeve van de beregeningsinstallatie, langs de oostzijde van het perceel
– krachtstroompunten, gesitueerd langs de oostzijde van het perceel
– op de oprit is over-en-weer de erfdienstbaarheid van weg gevestigd met de huiskavel gelegen aan Rijneveld 83 te Boskoop

Opstallen en voorzieningen

Glazen kas
Glazen kas (noordoostzijde), groot circa 707 m², bouwjaar circa 1980, type ‘Venlo’, afmetingen circa 9 x 6,4 en 29 x 22,4 meter, opgebouwd uit 7 kappen, bestaande uit een gegalvaniseerde onderbouw, betonnen randbalk, gefundeerd op palen, goothoogte circa 3 meter, gedeeltelijk traliespanten van 6,4 meter, dek van glas in aluminium en (asbestverdachte) eternietplaten, gevels van (asbestverdachte) eternietplaten en glas, kitgedekt.

Voorzieningen:
ruitsluchting (tweezijdig, handmatig), verharding van gestort beton en betontegels, schuifdeuren, TL- verlichting, beregeningspomp en elektra.

Bedrijfsgebouw- / glazen kascomplex noordwestzijde
Bedrijfsgebouw- / glazen kascomplex noordwestzijde, totaal groot circa 1.479 m², bestaande uit:

Bedrijfsgebouw, groot circa 269 m², bouwjaar circa 1980, type ‘Venlo’, afmetingen circa 12 x 9,6 meter en 6 x 19,2 en 3 x 12,8 meter, opgebouwd uit 6 kappen, bestaande uit een gegalvaniseerde onderbouw, betonnen randbalk, gefundeerd op palen, goothoogte circa 3 meter, traliespanten van 6,4 en 9,6 meter, dek van (asbestverdachte) eternietplaten, gevels halfsteens borstwering en (asbestverdachte) eternietplaten met daarboven glas in aluminium.

Voorzieningen:
beregeningsautomaat en pomp, verharding van gestort beton, TL- verlichting en elektra.

Aan de oostzijde is een werkruimte met vaste werktafels, bergkast, keuken en toilet. Het bedrijfsgebouw is aan de zuidzijde vast verbonden met de glazen kas.

Glazen kas, groot circa 1.210 m², bouwjaar circa 2001, type ‘Venlo’, afmetingen circa 65 x 19,2 meter (-/- 12,8 x 3 meter), opgebouwd uit 6 kappen, bestaande uit een gegalvaniseerde onderbouw, betonnen randbalk, gefundeerd op palen, goothoogte circa 3 meter, traliespanten van 6,4 meter, staand en liggend glas gedekt in aluminium.

Voorzieningen:
3- halfruitsluchting (tweezijdig), verhard met betontegels, schuifdeuren, overgewasberegening, TL-verlichting en elektra.

Containervelden
Totaal groot circa 10.730 m², inclusief paden, gedeeltelijk bestaande uit lava en antiworteldoek, niet gerecirculeerd, voorzien van bovengrondse sproeiers (westzijde); gedeeltelijk bestaande uit flugsand en antiworteldoek, niet gerecirculeerd, zonder bovengrondse sproeiers (oostzijde).

Verhardingen
Totaal groot circa 1.525 m², bestaande uit asfaltbeton (3 meter breed), gesitueerd als autopad en pleinen.

Nutsvoorzieningen
– elektra; 2 eigen meters, gesitueerd op huiskavel Biezen 85 en de belendende kwekerijkavel aan de oostzijde
– aardgas, eigen meter, gesitueerd op huiskavel Biezen 85
– septic tank, gelegen nabij het bedrijfsgebouw- / glazen kascomplex

Kwekerij Biezen nabij 140-142 te Boskoop

Het perceel boomkwekerijgrond is gelegen ten noorden van de woningen aan de Biezen 140-142 en ten zuiden van de kwekerij Rijneveld nabij 85 te Boskoop en is aan de noordzijde bereikbaar middels een draaibrug. De kwekerij is over de gehele lengte ontsloten middels een tweezijdig autopad van asfaltbeton.

De lengte van de kwekerij, vanaf de noordelijke beschoeiing tot aan de zuidelijke nieuw te realiseren erfgrens met water bedraagt circa 290 meter. De gemiddelde breedte van het perceel bedraagt circa 47 meter. De totale oppervlakte gemeten land van het perceel bedraagt circa 13.500 m².

Drainage: drainageslangen, te zijner tijd zonder put en pomp
Beschoeiing: rondom; bestaande uit perkoenpalen en asbesthoudende golfplaten aan de westzijde en houten delen aan de oostzijde.
Bijzonderheden:- De nieuwe zuidelijke erfgrens komt op circa 10 meter van het perceel in het te graven water.
Het water zal op een nog nader te bepalen moment worden gegraven, hierbij zal er door verkoper geen beschoeiing op het te verkopen kwekerijperceel worden gerealiseerd.

Containervelden
Totaal groot circa 7.800 m² inclusief paden, bestaande uit lava en antiworteldoek, niet gerecirculeerd, voorzien van sproeiers. Op het vollegrondsperceel zal door verkoper een (eenvoudig) containerveld worden aangelegd van antiworteldoek op maaiveld, voorzien van sproeiers (afkomstig van oostelijk gedeelte kwekerij Rijneveld).

Overige voorzieningen

 • verhardingen, totaal groot circa 825 m², bestaande uit asfaltbeton
 • draaibrug, breedte circa 1,25 meter
 • nutsvoorzieningen, niet aanwezig
Bestemming

Het object is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (2011), met de daarbij behorende actualisatieplannen. Het object is hierin aangeduid als “Agrarisch”, hetgeen inhoudt dat hierop (primaire) sierteeltbedrijven kunnen worden uitgeoefend.

Voor een gedeelte van het object, gelegen aan de Biezen nabij 140-142 te Boskoop, is het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Boskoop – elfde wijziging’ van toepassing. Hierin is de nieuwe zuidelijke erfgrens aangegeven en de demping van de tussensloot.

Daarnaast zijn de volgende parapluplannen op het object van toepassing:

 • Paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie
 • Parapluplan Archeologie
 • Parapluplan Parkeren
Oplevering

In overleg, vanaf 1 juli 2024.

Bijzonderheden

Met betrekking tot de verkoop van dit object zijn de volgende bijzonderheden te melden:

 • Verkopers maken m.b.t. het perceel Biezen nabij 140-142 een voorbehoud voor het realiseren van het bestemmingsplanwijziging op het aan verkoper verblijvende gedeelte aan de Biezenzijde, alsmede het dempen van de tussensloot tussen de tuinen, tot 31 december 2023.
 • Koper zal geen bezwaar maken tegen de bestemmingsplanwijziging op het aan verkoper verblijvende gedeelte aan de Biezenzijde.
 • Het graven van water en het eventueel dempen van de tussensloot zal in overleg met verkoper plaatsvinden.
 • De gas- en elektrameter behorende bij het object staan op het aan de verkoper verblijvende huiskavel aan Rijneveld 85. Deze situatie kan wat verkoper betreft worden gehandhaafd.

    Fotogalerij

  Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
  Neemt u contact met ons op.